ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสตรีศึกษา   :: ปัญญาธรรม   คุณธรรม   ศาสนธรรม ::
 
     
 

          

 
     
 

     []
     
 
      
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2552
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสตรีศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2552
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครู

วันที่ 10 - 11สิงหาคม 2552
โรงเรียนสตรีศึกษาร่วมกับโรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา ได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยเชิงบวก ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้
ให้แก่ครูผู้สอน ในการนี้ได้เชิญ นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร